Pozwolenie na budowę. Co zawiera projekt budowlany?

Zastanawiacie się jakie informacje są zawarte w projekcie budowlanym? Co tak naprawdę otrzymujecie od wybranej pracowni architektonicznej? Co potrzebne jest do uzyskania pozwolenia na budowę? Dzisiaj prześledzę dla Was mój projekt. Moja kobyła liczy ok. 150 stron. Pozwolenie na budowę dostaliśmy w marcu 2016, więc nie jest to tak bardzo odległa sprawa. Od 2017 pojawiło się trochę zmian, o których także na koniec opisu projektu Wam wspomnę .

Zaczynając od pierwszej części przejdziemy przez cały projekt. W skrócie postaram się opisać co poszczególne części zawierają.

I. Część formalnoprawna

Na początku zamieszczone są  wszelkie oświadczenia projektantów ( czyli potwierdzenie ich kwalifikacji zawodowych).

Następnie jest zbiór wymaganych dokumentów:

 • warunki techniczne przyłącza wodociągowego.  O wydanie takich warunków występujecie do gminy.

W treści wniosku należy podać następujące informacje :

 • imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
 • adres do korespondencji;
 • w przypadku osób prawnych ─ nazwę i nr właściwego rejestru, numer NIP;
 • określenie tytułu prawnego do nieruchomości;
 • określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
 • określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody (w przypadku domu jednorodzinnego wystarczy podać, że woda wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego)
 • wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
 • opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia.

Do wniosku należy załączyć :

 • mapę sytuacyjną w skali 1 : 500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, usytuowanie istniejących i/lub projektowanych obiektów, dojazd do nieruchomości; (dostępna: Powiatowy Zakład Katastralny; ul Powstańców Śląskich 15-17; 50-044 Wrocław)
 •  dokument określający tytuł prawny do nieruchomości
 • w przypadku obiektów projektowanych ─ aktualny wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku
 • w przypadku osób prawnych ─ aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu oraz kopię nadania numeru NIP

Czas na wydanie warunków 30 dni.

 • warunki techniczne przyłącza energetycznego –w tym wypadku występujecie do dostawcy energii o wydanie takich warunków.
Dane potrzebne do wypełnienia wniosku :
 • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
 • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
 • Wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)
 • Wielkość wymaganej mocy minimalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi – dotyczy obiektów zaliczonych do II i III grupy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej obiektu od 300 kW

Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). W przypadku własności wystarczy podać na wniosku WP numer elektronicznej księgi wieczystej.

Czas oczekiwania 30 dni.

 • warunki techniczne do wykonania zjazdu z drogi gminnej do budynku mieszkalnego. Wynajęty przez Was geodeta na aktualnej  mapie sytuacyjno-wysokościowej „Do celów projektowych” w skali 1:500 (wg obowiązującej Polskiej Normy PN-B-0127– skalę 1:500 uznaje się za podstawową) wykonuje dla Was planowaną lokalizację zjazdu zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w gminie.
 • wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej wymaga zachowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm. – dalej jako „u.o.g.r.l.”). Ustawa ta określa rodzaje gruntów rolnych, których wyłączenie z produkcji rolnej może odbyć się dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji starosty oraz rodzaje gruntów, w przypadku których decyzja nie jest wymagana. Aby grunt rolny mógł być wykorzystywany na cele nierolnicze najpierw zmianie musi ulec jego przeznaczenie. Następuje to przede wszystkim w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Gdy dla danego terenu nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze (z wyjątkiem najwyższych klas bonitacyjnych I-IIIb, których przeznaczenie na cele nierolnicze może być określone wyłączenie w planie miejscowym) odbywa się w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Odrolnienie gruntu, w zależności od jego powierzchni oraz klasy bonitacyjnej, może wiązać się ze znacznymi kosztami. Zgodnie z przepisami u.o.g.r.l. osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest bowiem obowiązana uiścić jednorazową należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Zwolnienie z tego obowiązku obejmuje np. wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego. I to jest dla Was istotna informacja!

Wymagane dokumenty, które składacie w odpowiednim urzędzie ( u mnie Starostwo Powiatowe):

 1. Pisemny wniosek.
 2. Wypis z rejestru gruntów (ksero oryginał do wglądu).
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (ksero oryginał do wglądu).
 4. Dokument stwierdzający własność (ksero oryginał do wglądu).
 5. Projekt zagospodarowania terenu działki z bilansem powierzchni (w 2 egzemplarzach).
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do załatwienia sprawy.

Czas oczekiwania 30 dni.

 • uzgodnienie planowanej zabudowy z Urzędem Ochrony Zabytków

II. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najważniejsze w BiOZ to określenie potencjalnych zagrożeń związanych z budową obiektu budowlanego.

III. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu to niezbędny element projektu budowlanego, na podstawie którego otrzymujecie pozwolenie na budowę.

Projekt zagospodarowania terenu wykonuje się w skali 1:500 lub 1:000, tak by widoczna była na niej cała planowana i istniejąca zabudowa terenu. Na mapie architekt powinien zaznaczyć granice działki, usytuowanie jej względem stron świata oraz sąsiednich nieruchomości. Dokonuje również obrysu planowanego budynku, a także istniejącej już na działce zabudowy. Zaznaczony zostaje również sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości, układ zieleni czy komunikacyjny, z lokalizacją wjazdu na działkę. W projekcie zagospodarowania powinny zostać oznaczone również miejsca na składowanie odpadów (śmietnik), zbiorniki na nieczystości (szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków), ogrodzenie czy mała architektura ogrodowa.Oprócz rysunku na mapie, architekt przygotowuje również część opisową projektu zagospodarowania terenu. Są tam zawarte informacje o powierzchni: zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

IV.Projekt architektoniczno- budowlany

Na wstępie została wykonana opinia geotechniczna, czyli ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia budynku. Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem dla wczesnej fazy projektowej, pozwalającym w optymalny sposób zaprojektować zakres niezbędnych badań terenowych, które zminimalizują koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z:

 • Branży architektonicznej – jest to części opisowa zawierająca podstawowe wielkości projektowanego domu jak powierzchnia użytkowa, zabudowy, kubatury itp. a także przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Druga część to część graficzna, czyli rysunki wszystkich elewacji budynku, rzuty każdej z kondygnacji oraz przekroje budynku, wizualizacja, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Branży konstrukcyjnej -tu także jest część opisowa, której głównym elementem są obliczenia statyczne na podstawie których określa się wymiary konstrukcji tak aby w przyszłości „wytrzymała” obciążenia np.: grubość stropów. W tej części znajduje się również opis konstrukcji np.: rodzaj fundamentów i zastosowanego betonu i zbrojenia do ich wykonania, ścian konstrukcyjnych itd. Na podstawie wykonanej wcześniej opinii geotechicznej projektant określa wielkość i rodzaj fundamentów pod przyszły budynek. Druga część- część graficzna zawiera m.in. rzuty fundamentów z układem zbrojenia, rzuty stropów z układem zbrojenia, rzut więźby dachowej.

V. Projekt instalacji sanitarnej

Jest tu część opisowa:

 • instalacji wodociągowej -opis instalacji wewnętrznej, obliczenia zużycia wody
 • kanalizacji sanitarnej -opis instalacji wewnętrznej, instalacji zewnętrznej, opis robót ziemnych, parametry zbiornika ścieków sanitarnych. Gdy nie macie kanalizacji  trzeba zaprojektować szambo lub przydomową oczyszczalnię- oczywiście należy sprawdzić czy jest możliwość zrobienia przydomowej oczyszczalni.  Gdy gmina znajduje się na terenach objętych kanalizacją  ( tak jak u mnie, wówczas nie ma możliwości zrobienia oczyszczalni . Należy czekać na doprowadzenie kanalizacji do działki, a w tym czasie wybudować szambo)
 • kanalizacji deszczowej, czyli projekt instalacji odprowadzającej wodę deszczową poprzez rynny,rury spustowe zewnętrzne i przykanaliki kanalizacji deszczowej  do studni chłonnej
 • instalacji centralnego ogrzewania-czyli wybór sposobu ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody,  zestawienie zapotrzebowania ciepła i dobór grzejników dla poszczególnych pomieszczeń, opis  ogrzewania podłogowego
 • instalacja i urządzenia wentylacyjne- opis wentylacji grawitacyjnej lub tak jak w moim przypadku wentylacji mechanicznej, czyli wybór odpowiedniego rekuperatora, wszelkie wyliczenia dotyczące ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń
 • charakterystyka energetyczna obiektu- bilans mocy urządzeń elektrycznych, właściwości cieplne przegród zewnętrznych , parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej. Zamieszczone są także zestawienia rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania ,wentylacji i przygotowania ciepłej wody, zestawienie kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych za okres 10 lat dla wariantu projektowanego i alternatywnego
 • charakterystyka ekologiczna
 • część opisowa przyłącza wodociągowego

Część graficzna – rzut parteru i poddasza – instalacja wody, inst. kanalizacyjna, instalacja c.o., w przypadku rekuperacji rozmieszczenie anemostatów, rzut fundamentów w przypadku zastosowania gwc( gruntowy wymiennik ciepła)

VI. Projekt instalacji elektrycznej

W opisie znajdują się przyjęte rozwiązania technologiczno–materiałowe instalacji elektrycznej. Część rysunkowa zawiera rzuty kondygnacji oraz ewentualnie rozwinięcie. Podczas tworzenia projektu możecie się spotkać z projektantem instalacji elektrycznej i dokładnie przeanalizować najmniejsze detale, czyli każde usytuowanie gniazdka, kontaktu itp. Wówczas na etapie budowy przekazujecie tylko gotowy projekt ekipie, która zgodnie z tym wykonuje całą instalację.

Powyżej opisałam wam wszystkie części projektu budowlanego. Gdy projekt jest gotowy możecie starać się o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora. Wniosek może zostać złożony także przez pełnomocnika.  Czas oczekiwania na decyzję do 65 dni.Do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 •  pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
 • zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu.
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W 2017 nastąpiły zmiany o których warto wspomnieć . Jedną z nich jest fakt iż zamiast pozwolenia  na budowę możecie dokonać zgłoszenia budowy. Istotne jest to, aby budowa nie tylko była zrealizowana na obszarze działki, ale także obszar oddziaływania budowy, ograniczył się tylko i wyłącznie do obszaru działki będącej w naszym posiadaniu. Inwestor sam decyduje, czy występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia budowy.

Procedura zgłoszenia budowy jest zdecydowanie krótsza i prostsza od procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy jest możliwe wtedy, gdy nie zostanie wniesiony sprzeciw wobec planowanej budowy.

Zgłoszenia należy dokonać  w wydziale architektoniczno-budowalnym właściwego organu administracyjnego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Organ ten może wnieść sprzeciw w stosunku do planowanej budowy do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. W tym czasie informacja o planowanej budowie pojawia się Biuletynie Informacji Publicznej i zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora budowy;
 • adres i opis projektowanej budowy;
 • informację o wniesieniu ewentualnego sprzeciwu (wraz ze wskazaniem daty jej wniesienia) lub informację o upływie terminu 30 dni i braku wniesienia sprzeciwu.

Podsumowując jeśli nie było sprzeciwu, a wasza dokumentacja była kompletna po 30 dniach można rozpocząć budowę!

Zarówno przy pozwoleniu na budowę, jak i  zgłoszeniu budowy mamy 3 lata na rozpoczęcie budowy. Inaczej dokumenty można utracić.

Wyższa izolacyjność cieplna to kolejna zmiana w 2017 roku . Współczynnik przenikania ciepła oznacza się wartością U i podaje w W/m²K.  Niska wartość współczynnika oznacza, że ubytki ciepła z pomieszczeń będą niewielkie ( a więc i opłaty za ogrzewanie będą niższe). Do obliczenia wartości U bierze się pod uwagę grubość przegrody, grubości poszczególnych jej warstw oraz rodzaj materiału, jaki zastosowano na każdą warstwę przegrody.  Pierwszy etap obniżenia współczynnika miał miejsce 1 stycznia 2014 roku i dotyczył obniżenia współczynnika z 0,30 do 0,25 W/(m2K), dla najbardziej narażonych na wyziębianie ścian zewnętrznych. Kolejny zmiany  nastąpiły 1 stycznia 2017 roku. Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła U została obniżona do 0,23 W/(m2K) . Maksymalny współczynnik przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i powierzchni szklanych nieotwieranych wynosi 1,1 w/m²K. Osobno wydziela się w przepisach okna dachowe, których U nie może przekraczać 1,3 w/m²K. Natomiast dla drzwi zewnętrznych jest to 1,5 w/m²K. W kolejnym etapie, tj. od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K,  a dla okien połaciowych 1,1 W/m2K.

Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca:) Nic się nie dało skrócić. Tak jak pisałam zrobiłam dla Was sumiennie przegląd zawartości mojego projektu. W następnym wpisie wybieramy ekipę i rozpoczynamy budowę:)

Pozdrawiam i miłego wieczoru  Wam życzę

Może również Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.